سالن لی لی

رتبه وب سایت سالن زیبایی لی لی

پس از گذشت یک ماه از تحویل وب سایت جدید سالن زیبایی لی لی، رتبه این سایت در حوزه کلمات کلیدی زیر در گوگل رشد خیلی خوبی داشته و به صفحات اول تا سوم رسیده است.

طی یک ماه آینده قصد داریم ضمن تقویت بیشتر کلمات فوق، بر روی بهبود رتبه کلمات مرتبط با گریم و آرایش عروس کار کنیم.