نوشته‌ها

بهترین‌ها را برای مراسم اعدام خود بپوشید

نسیم نیکلاس طالب در جایی گفته:

«بهترین‌ها را برای مراسم اعدام خود بپوشید و با وقار و متانت بایستید. آخرین نقطه کمکی شما، در برابر رویدادهای تصادفی، این است که چگونه عمل می‌کنید. اگر نمی‌توانید پیامدها را کنترل کنید، دست‌کم می‌توانید شکوه و وقار رفتار خود را کنترل کنید. این شما هستید که همیشه حرف آخر را خواهید زد.»

حالا در لباس و چهره معصوم این کودک پناهجوی سوری هم شکوه و وقار را می‌توانید ببینید. در اوج استیصال و فقر، با روسری که تار و پودش از هم جداست، با النگوها و گردنبندی که نشان از خاطرات شیرین گذشته‌ دارد، چیزی جز شکوه و متانت نمی‌بینید. تابلوی زنده‌ای که بازی دنیا را به سخره گرفته.

 

تصویر از : mmuheisen